Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίσετε τη συνεχή παροχή είναι να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο για το 2023-24 έχουν ανοίξει από 10/09/2022. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 31/10/2023 για τους υπάρχοντες δικαιούχους. Για νέους δικαιούχους μπορεί να υποβλειθεί ανά πάσα στιγμή.

Τί έκπτωση προσφέρει το ΚΟΤ;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται έκπτωση επί της τιμής κιλοβατώρας. Απευθύνεται σε δύο κατηγορίες πολιτών/νοικοκυριών:

 • Κατηγορία KOT Α – Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης: Έκπτωση ΚΟΤ 0,075€/kWh δηλαδή περίπου 70% σε σύγκριση με το βασικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
 • Κατηγορία KOT Β – Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως κάποια όρια: Έκπτωση ΚΟΤ 0,045€/kWh δηλαδή περίπου 40% σε σύγκριση με το βασικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γ (Πολύτεκνοι)
Το κοινωνικό τιμολόγιο ΚΟΤ Γ αφορά σε πολύτεκνους δηλαδή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Η επιδότηση προβλέπεται να είναι στα 0,010€/kWh. Προβλέπονται τετραμηνιαία όρια κατανάλωσης από 2.000 kWh με αύξηση κατά 200 kWh για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (με ανώτατο όριο στα 4.000 kWh). Το ΚΟΤ Γ δεν είναι ακόμα σε ισχύ.

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται κάθε δίμηνο λόγω ημερομηνίας λήξης πληρωμής των λογαριασμών ΚΟΤ μετά από 40 ημέρες.

Επίσης ως δικαιούχοι ΚΟΤ δικαιούστε την αυξημένη κρατική επιδότηση λόγω του μεγάλου κόστους ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως. Για να λάβετε την έκπτωση ΚΟΤ πρέπει να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Κατηγορία KOT Α: Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
 2. Κατηγορία KOT Β:  Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:
Σύνθεση νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500 ευρώ
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ
Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000 ευρώ
Στα παραπάνω όρια, για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ31.500 ευρώ
Ανώτατο όριο
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Αύξηση παραπάνω ορίων κατά 8.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τουςΑύξηση παραπάνω ορίων κατά 15.000 ευρώ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Βρες φθηνό ΚΟΤ πρόγραμμα

Αν θέλετε να αλλάξετε πάροχο για χαμηλότερη τιμή ρεύματος αφήστε μας τα στοιχεία σας παρακάτω. Θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα ρεύματος σε συνδυασμό με το ΚΟΤ για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση.


Ως ετήσιο συνολικό πραγματικό εισόδημα θεωρείται: το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα (π.χ. επίδομα τέκνου) ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού

Για την κατηγορία ΚΟΤ Β πρέπει επίσης να ισχύουν τα εξής:

 • Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό

Τι να προσέξετε

Κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης κάθε χρόνο εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της.

Η έκπτωση εφαρμόζεται όταν έχετε τετραμηνιαία κατανάλωση άνω των 200 kWh. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώσετε τις κανονικές τιμές όπως ορίζει το πρόγραμμά σας.

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων ορίων κατανάλωσης τότε:

 • για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο.
 • για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Επίσης υπάρχει ένα ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι το οποίο εφαρμόζεται η έκπτωση. Τα ανώτατα όρια επισημαίνονται στον πίνακα παρακάτω:

Σύνθεση νοικοκυριού Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό1.400 kWh
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος1.600 kWh
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη1.700 kWh
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη1.800 kWh
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη1.900 kWh
Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη2.000 kWh
Στα παραπάνω όρια, για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού2.400 kWh
Ανώτατο όριο
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Αύξηση παραπάνω ορίων κατά 300 kWh

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τουςΑύξηση παραπάνω ορίων κατά 600 kWh

Τέλος, η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/της δικαιούχου και η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

 • Ολοκλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης για το προηγούμενο έτος
 • ένα λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 • αριθμό ΑΜΚΑ
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • κωδικούς TAXISnet
 • εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ αν εμπίπτετε σε αυτή τη κατηγορία

Πού να κάνετε την αίτηση

Οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ.

Τι να προσέξετε

 • Η προθεσμία για αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο του επόμενου χρόνου είναι η 31/10/2022 με δεδομένου ότι οι αιτήσεις ξεκίνησαν από 10/09/2022. Εφόσον ενταχθείτε το κοινωνικό τιμολόγιο θα έχει ισχύ από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2021
 • Εάν μετακομίσετε, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση και αφού έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση
 • Αν η παροχή δεν είναι στο όνομα σας, θα πρέπει να γίνει αλλαγή του ονόματος με αίτηση στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Αν δηλώνετε φιλοξενούμενος στη φορολογική σας δήλωση δε δικαιούστε ΚΟΤ
 • Με την αλλαγή παρόχου παύει να ισχύει η χρέωση του κοινωνικού τιμολογίου και θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου αίτηση εφόσον ακυρώσετε την προηγούμενη στο σύστημα ΗΔΙΚΑ

Δείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε 6 βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα (ΗΔΙΚΑ) θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελυταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Αν δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο μπορεί να δικαιούστε και το επίδομα θέρμανσης.

Συχνές ερωτήσεις

Δικαιούμαι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ);

Για να λάβεις την έκπτωση ΚΟΤ πρέπει να ανήκεις σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Κατηγορία KOT Α: Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
– Κατηγορία KOT Β:  Όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως συγκεκριμένα όρια. Δες στο άρθρο για τα όρια

Τί έκπτωση προσφέρει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρει έκπτωση επί της τιμής κιλοβατώρας. Η έκπτωση για τις δύο κατηγορίες πολιτών/νοικοκυριών:
– KOT Α – Έκπτωση ΚΟΤ 0,075€/kWh
– KOT Β – Έκπτωση ΚΟΤ 0,045€/kWh

Ισχύει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αν αλλάξω πάροχο;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως. Με την αλλαγή παρόχου παύει να ισχύει η χρέωση του κοινωνικού τιμολογίου και θα χρειαστεί να κάνεις εκ νέου αίτηση αφότου ακυρώσεις την προηγούμενη αίτηση στο σύστημα ΗΔΙΚΑ.

Πότε και που κάνω αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Οι αιτήσεις για το ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ. Κάθε χρόνο γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης κάθε χρόνο εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της.

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!