Πώς να επιλέξω μετοχές;

Η ανάλυση μετοχών μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε μια εταιρεία και να αποφασίσετε αν αξίζει να την προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιό σας.

Η ανάλυση μιας μετοχής μοιάζει πολύ με την έρευνα αγοράς για αγορά αυτοκινήτου. Μπορεί να βασίσετε την απόφαση αποκλειστικά σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να σκεφτείτε πώς σας φαίνεται στο δρόμο μετά από ένα test drive, τη φήμη του κατασκευαστή και εάν έχει αρκετό χώρο για τις αποσκευές σας.

Οι επενδυτές έχουν ένα όνομα για αυτόν τον τύπο ανάλυσης μετοχών: βασική ανάλυση.

Τι σημαίνει αυτό; Κοιτάζοντας μια σειρά παραγόντων – όπως τα οικονομικά της εταιρείας, η διοίκηση και ο ανταγωνισμός – για να αξιολογήσετε μια μετοχή.

» Ψάχνετε για τα βασικά βήματα πώς να αγοράσετε μετοχές; Έχουμε έναν πλήρη οδηγό για αυτό το σκοπό εδώ.

Ανάλυση μετοχών: 4 βασικά βήματα για την αξιολόγηση οποιασδήποτε μετοχής

Πριν προχωρήσουμε μην ξεχνάτε: Οι μετοχές θεωρούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις, διότι ενέχουν αρκετό κίνδυνο. Χρειάζεται χρόνο για να αντιμετωπίσετε τυχόν σκαμπανεβάσματα και να επωφεληθείτε από τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση σε μετοχές είναι καλύτερη για χρήματα που δεν θα χρειαστείτε τουλάχιστον τα επόμενα πέντε χρόνια.

1. Συγκεντρώστε το ερευνητικό υλικό για τις μετοχές

Ξεκινήστε ελέγχοντας τα οικονομικά της εταιρείας. Αυτό ονομάζεται ποσοτική έρευνα και ξεκινά με τη συγκέντρωση μερικών εγγράφων που οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν στο εκάστοτε χρηματιστήριο που δραστηριοποιούνται:

Ετήσια Οικονομική Έκθεση: Ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει βασικές οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές. Εδώ μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό μιας εταιρείας, τις πηγές εσόδων και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα μετρητά της, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδά της.

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις: Μια τριμηνιαία/εξαμηνιαία ενημέρωση για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Δεν έχετε χρόνο; Θα βρείτε τα βασικά από τις οικονομικές εκθέσεις και οικονομικούς δείκτες στις πλατφόρμες αγοραπωλησίας μετοχών ή σε ιστοσελίδες χρηματοοικονομικού περιεχομένου. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε την απόδοση μιας εταιρείας με άλλες υποψήφιες για επενδύσεις εταιρείες.

» Δείτε μερικές από τις καλύτερες online πλατφόρμες: Πίνακας

2. Εστιάστε στα ποσοτικά στοιχεία μιας μετοχής

Οι οικονομικές εκθέσεις περιέχουν αμέτρητους πίνακες και αριθμούς και πολύ γρήγορα μπορεί να μπερδευτείτε. Για αρχή εστιάστε στα παρακάτω στοιχεία μιας εταιρείας για να εξοικειωθείτε με τα βασικά που πρέπει να ξέρετε για τη μετοχής της.

Έσοδα (Revenue): Αυτό είναι το χρηματικό ποσό που είχε ως έσοδο μια εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Είναι το πρώτο πράγμα που θα δείτε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement). Μερικές φορές τα έσοδα κατανέμονται σε «λειτουργικά έσοδα» και «μη λειτουργικά έσοδα». Τα λειτουργικά έσοδα είναι πιο ξεκάθαρα επειδή προέρχονται από την βασική ενασχόληση της εταιρείας. Τα μη λειτουργικά έσοδα προέρχονται συχνά από μεμονωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου.

Καθαρό εισόδημα (Net Income): Είναι το συνολικό χρηματικό ποσό που απομένει σε μια εταιρεία αφότου αφαιρεθούν, από τα έσοδα, τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι και οι αποσβέσεις. Τα έσοδα είναι το αντίστοιχο του ακαθάριστου μισθού σας και το καθαρό εισόδημα είναι συγκρίσιμο με αυτό που απομένει μετά την πληρωμή φόρων και εξόδων διαβίωσης. Θα το βρείτε στο τέλος της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement).

Κέρδη και κέρδη ανά μετοχή (Earning per Share – EPS): Όταν διαιρούμε τα κέρδη με τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, λαμβάνουμε τα κέρδη ανά μετοχή (EPS). Αυτός ο αριθμός δείχνει την κερδοφορία μιας εταιρείας ανά μετοχή. Το EPS καθιστά ευκολότερη τη σύγκριση με άλλες εταιρείες. Συνήθως ένα υψηλότερο EPS δείχνει και τη μεγαλύτερη αξία μιας εταιρείας.

Τα κέρδη, ως αριθμός, από μόνα τους δεν σας δίνουν πολλές πληροφορίες. Δεν σας δείχνουν πώς ή κατά πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί το κεφάλαιο της. Ορισμένες εταιρείες παίρνουν αυτά τα κέρδη και τα επανεπενδύουν στην επιχείρηση. Άλλες τα πληρώνουν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων (dividends).

» Θέλεις να ανοίξεις επενδυτικό λογαριασμό δωρεάν και να κερδίσεις μια δωρεάν μετοχή αξίας ως $1000; Διάβασε τον οδηγό για τη Freedom24 και πως να πάρεις τη δωρεάν μετοχή!

Αναλογία τιμής μετοχής και κερδών (Price to Earnings ratio – P/E): Κάνοντας τη διαίρεση της τρέχουσας τιμής μετοχής μιας εταιρείας με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) – συνήθως για τους τελευταίους 12 μήνες – σας δίνει το P/E μιας εταιρείας. Αν η διαίρεση γίνει με τα προβλεπόμενα κέρδη της εταιρείας, τότε έχουμε το forward P/E, δηλαδή κατά πόσο οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να λάβουν μέρος στα τρέχοντα κέρδη της εταιρείας.

Η αναλογία τιμής μετοχής και κερδών (P/E ratio) δεν είναι από μόνη της αξιόπιστη μέτρηση στην ανάλυση μετοχών. Αυτό συμβαίνει επειδή ο υπολογισμός κερδών ανά μετοχή και οι εκτιμήσεις των αναλυτών επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on equity – ROE) και απόδοση περιουσιακών στοιχείων (Return on assets – ROA): Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROI αποκαλύπτει, σε ποσοστιαία βάση, πόσα κέρδη δημιουργεί μια εταιρεία με κάθε euro/δολάριο που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι. Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων ROA δείχνει το ποσοστό των κερδών που δημιουργεί η εταιρεία με κάθε euro/δολάριο των περιουσιακών της στοιχείων. Καθένα από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου καθαρού εισοδήματος μιας εταιρείας είτε με τα ιδία κεφάλαια ή τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα ποσοστά σας λένε επίσης για το πόσο αποτελεσματική είναι η εταιρεία στη δημιουργία κερδών.

Εδώ και πάλι, υπάρχουν σημεία να προσέξετε. Μια εταιρεία μπορεί να αυξήσει τεχνητά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αγοράζοντας μετοχές για να μειώσει τον αριθμό των μετοχών, μειώνοντας ταυτόχρονα τον παρονομαστή του υπολογισμού της ROI. Ομοίως, λαμβάνοντας περισσότερα χρέη – π.χ. δάνεια για αύξηση αποθεμάτων ή χρηματοδότηση ακινήτων – αυξάνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων.

3. Στραφείτε στα ποιοτικά στοιχεία μιας μετοχής

Εάν η ποσοτική έρευνα παραπάνω αποκαλύπτει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε άσπρο ή μαύρο, η ποιοτική έρευνα παρέχει τις τεχνικές λεπτομέρειες που σας δίνουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα των λειτουργιών και των προοπτικών της εταιρείας.

Ο Warren Buffett είχε πει: «Αγοράστε μια εταιρεία επειδή θέλετε να την αποκτήσετε, όχι επειδή θέλετε να ανέβει η τιμή της μετοχής».  Το είπε αυτό επειδή όταν αγοράζετε μετοχές, αγοράζετε ένα μερίδιο σε μια επιχείρηση δηλαδή γίνεστε ιδιοκτήτης.

Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε τις πιθανές μετοχές που θα επενδύσετε:

Πώς κερδίζει η εταιρεία χρήματα; Μερικές φορές είναι προφανές, όπως μια εταιρεία λιανικής ρούχων της οποίου η κύρια ενασχόληση είναι η πώληση ρούχων. Μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Για παράδειγμα, μια αλυσίδα καφετεριών που αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση franchises, δηλαδή από την πώληση του δικαιώματος σε κάποιο άλλο άτομο/εταιρεία για να ανοίξει καφετέρια με την επωνυμία της επιχείρησης. Ένας άλλος καλός κανόνας του Buffett: «Επενδύστε σε εταιρείες που πραγματικά καταλαβαίνετε πως λειτουργούν».

Έχει η εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Αναζητήστε κάτι για την επιχείρηση που καθιστά δύσκολο να τη μιμηθούν. Αυτό θα μπορούσε να είναι π.χ. το εμπορικό σήμα, το επιχειρηματικό μοντέλο, η ικανότητα να καινοτομήσει, η κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η λειτουργική υπεροχή ή οι ανώτερες δυνατότητες διανομής. Όσο πιο δύσκολο είναι για τους ανταγωνιστές να ανταγωνιστούν τη βασική ενασχόληση της εταιρείας, τόσο ισχυρότερο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πόσο καλή είναι η διοίκηση της εταιρείας; Μια εταιρεία είναι τόσο καλή όσο η ικανότητα των ηγετών της να σχεδιάσει ένα πλάνο και να την κατευθύνει. Μπορείτε να μάθετε πολλά για τη διοίκηση διαβάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας και τον άρθρων στο επιχειρηματικό τύπο. Επίσης, ερευνήστε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, δηλαδή τα άτομα που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αποτελείται και από ανεξάρτητους συμβούλους που μπορούν να αξιολογήσουν αντικειμενικά τις ενέργειες της διοίκησης.

Τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Εδώ δεν μιλάμε για εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την τιμή της μετοχής της εταιρείας, αλλά θεμελιώδεις αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να αναπτύσσεται για πολλά χρόνια. Εξετάστε διάφορα σενάρια, Τι θα γίνει εάν λήξει μια πατέντα ή μια εφευρεθεί μια καινούργια τεχνολογία που αντικαθιστά το προϊόν της εταιρείας;

4. Βάλτε την έρευνά σας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ατελείωτα είδη μετρήσεων και αναλογιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας και να υπολογίσετε την αξία της μετοχής της. Ωστόσο, η εξέταση αποκλειστικά των εσόδων ή των εσόδων μιας εταιρείας του τρέχοντος έτους ή οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σας δίνουν μια ελλιπή εικόνα.

Πριν αγοράσετε οποιαδήποτε μετοχή, θα ήταν καλό να δημιουργήσετε μια σφαιρική εικόνα για την εταιρεία και ποιοι παράγοντες καθιστούν την επένδυση στις μετοχές της μια καλή χρήση των χρημάτων σας μακροπρόθεσμα.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εξετάσετε και και τα ιστορικά δεδομένα της εταιρείας. Αυτό θα σας δώσει πληροφορίες για την ανθεκτικότητα της εταιρείας σε δύσκολους καιρούς, πώς αντιδρά σε προκλήσεις και την ικανότητα να βελτιώσετε την απόδοσή της και να μεγαλώσει την αξία των μετόχων της με την πάροδο του χρόνου.

Στη συνέχεια, συγκρίνετε τους αριθμούς και τους βασικούς δείκτες της εταιρείας με τους μέσους όρους της βιομηχανίας και άλλες εταιρείες στην ίδια ή παρόμοια επιχείρηση. Αυτό θα σας δώσει μια προοπτική για την πορεία της εταιρείας μέχρι τώρα και στο μέλλον.

Πολλές πλατφόρμες επένδυσης μετοχών εκτός του ότι σας επιτρέπουν να κάνετε συναλλαγές με χαμηλά κόστη σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε αυτές της συγκρίσεις εύκολα και να διαβάσετε έτοιμες αναλύσεις των μετοχών.

Δείτε στον πίνακα παρακάτω μερικές από αυτές τις πλατφόρμες και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν στην ανάλυση και αγοραπωλησία των μετοχών.

Επενδυτική πλατφόρμαΓιατί να τη χρησιμοποιήσεις;
etorohttps://www.skiouraki.gr/wp-content/uploads/2021/02/etoro-e1613311860796.pngΠροσφέρει απεριόριστες αγορές ή πωλήσεις μετοχών σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια αν είσαι κάτοικος της ΕΕ, μηδενική χρέωση διατήρησης χαρτοφυλακίου (υπό προϋποθέσεις), βασική ανάλυση μετοχών και social trading (συζητήσεις με άλλους χρήστες της πλατφόρμας για μετοχές και δυνατότητα να αντιγράψεις τις στρατηγικές άλλων). Επίσης έχεις προσβαση σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια.Το κεφάλαιό είναι σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.Άνοιξε λογαριασμό!Διάβασε το review!
DEGIROhttps://www.skiouraki.gr/wp-content/uploads/2021/02/Degiro.pngΙδανική για επενδυτές με μακροχρόνια ορίζοντα. Προσφέρει πολύ xαμηλές χρεώσεις για αγοραπωλησίες μετοχών στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια, δεν χρεώνει τέλη ανοίγματος λογαριασμού, ακινησίας ή ανάληψης και δεν έχει ελάχιστο ποσό κατάθεσης. Προσφέρει δωρεάν μηνιαίες συναλλαγές σε μία λίστα δημοφιλών ETFs. Bonus εγγραφής - επιστροφή χρεώσεων μέχρι €100 - ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Άνοιξε λογαριασμό!Διάβασε το review!
Freedom24https://www.skiouraki.gr/wp-content/uploads/2021/06/f24logo.pngΠροσφέρει μια ποικιλία χρηματοοικονομικών προϊόντων προς επένδυση με μηδενικές χρεώσεις, χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης. Έχει δύο μοναδικά χαρακτηριστικά: τη δυνατότητα να επενδύσετε σε IPO αλλά και να καταθέσετε τα χρήματά σας στο D account με ετήσιο επιτόκιο 3%. Επίσης σας δίνονται δωρεάν ιδέες για επένδυση από τους επαγγελματίες αναλυτές της πλατφόρμας. Τέλος σας προσφέρει υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα.Προσφορά για νέους λογαριασμούς μέσα από το link μας: Δωρεάν μετοχή αξίας έως και $1000!Άνοιξε λογαριασμό!Διάβασε το review!

Τέλος, μη ξεχνάς τους πέντε χρυσούς κανόνες όταν επενδύεις

  1. Όσο μεγαλύτερη απόδοση θέλεις, συνήθως τόσο μεγαλύτερο ρίσκο θα πρέπει να πάρεις. Μη ξεχνάς ότι η αξία μιας επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
  2. Μην βάζεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι. Προσπάθησε να διαφοροποιήσεις τις επενδύσεις όσο γίνεται περισσότερο για να μειώσεις την έκθεση σε κινδύνους
  3. Εάν θέλεις τα χρήματα βραχυπρόθεσμα, καλύτερα να μην αναλάβεις υπερβολικό κίνδυνο. Συνιστάται να επενδύσεις για αρκετά χρόνια. Αν δεν μπορείς, είναι καλύτερο να βάλεις τα χρήματά σου σε λογαριασμό ταμιευτηρίου
  4. Έλεγξε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τακτικά. Η κατάσταση και η αγορά μπορεί να έχει αλλάξει από τότε που επένδυσες αρχικά αλλά μην πανικοβάλλεσαι. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις μόνο και μόνο επειδή το κάνουν οι υπόλοιποι
  5. Κάνε εκτενή έρευνα πριν αποφασίσεις να επενδύσεις. Αν δε καταλαβαίνεις πως λειτουργεί κάποιο είδος επένδυσης και το ρίσκο της, τότε καλύτερα να μην επενδύσεις ή να απευθυνθείς σε επαγγελματία σύμβουλο επενδύσεων.

Θέλεις να διαβάσεις περισσότερα:

Προσφατα αρθρα

Σύγκρινε ασφάλειες

Κουπόνια - προσφορές

Βρες φθηνό ρεύμα

Εγγραφή στο Newsletter

Τα τελευταία νέα και συμβουλές εξοικονόμησης κάθε μήνα στο email σας!

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

error: Μπορείτε να μοιραστείτε μέσω των social εικονιδίων!