Δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο για την παροχή ρεύματος;

644
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ανήκετε σε μια από τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, ο πιο αποδοτικός τρόπος να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίσετε τη συνεχή παροχή ρεύματος είναι να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο και τι παρέχεται

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως. Απευθύνεται σε:

 • Άτομα με χαμηλό εισόδημα: Άτομα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000€. Το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα.
 • Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα: Γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 23.500€.
 • Μακροχρόνια ανέργους: Άνεργοι για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000€. Το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα.
 • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 23.500€.
 • Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης: Άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€.

Με την ένταξη στο ΚΟΤ παρέχεται έκπτωση 20%-30% στο σύνολο της κατανάλωσης ρεύματος μέχρι το ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης ημέρας ανά κατηγορία.

Τι να προσέξετε

 • Η ελάχιστη τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας για να ενταχθείτε είναι 200 kWh
 • Για άτομα με χαμηλό εισόδημα και μακροχρόνια ανέργους, η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.500 kWh. Σε αντίθετη περίπτωση δε δικαιούστε την έκπτωση του κοινωνικού τιμολογίου
 • Το αντίστοιχο όριο για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα είναι 1.700 kWh ανά τετράμηνο
 • Για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης για κατανάλωση μέχρι 2.000 kWh ανά τετράμηνο λαμβάνετε την έκπτωση. Οτιδήποτε καταναλώσετε πάνω από 2.000 kWh θα χρεωθεί χωρίς την έκπτωση του κοινωνικού τιμολογίου
 • Η έκπτωση δεν εφαρμόζεται στη νυκτερινή κατανάλωση αν έχετε πρόγραμμα με νυκτερινό τιμολόγιο
 • Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/της δικαιούχου και η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

 • έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας
 • αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (εφόσον είστε έγγαμος/η)
 • για άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτούνται επιπλέον i) ο αριθμός ΑΜΚΑ, ii) ο ασφαλιστικός τους φορέας και iii) ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

Πού να κάνετε την αίτηση

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ
 • μέσω ΚΕΠ

Τι να προσέξετε

 • Μπορείτε να κάνετε την αίτηση οποιαδήποτε στιγμή. Εφόσον ενταχθείτε το κοινωνικό τιμολόγιο θα έχει ισχύ από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Εφόσον ενταχθείτε στο κοινωνικό τιμολόγιο, συνεχίζει να σας χορηγείται αυτόματα για κάθε χρόνο. Αν αλλάξουν τα στοιχεία της αρχικής αίτηση πρέπει να το δηλώσετε. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων αποδειχθεί ότι δεν είστε πλέον δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του
 • Εξαιρούνται οι δικαιούχοι που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οι οποίοι απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο
 • Εάν μετακομίσετε, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση και αφού έχει γίνει εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης στη νέα σας διεύθυνση
 • Με την αλλαγή παρόχου παύει να ισχύει η χρέωση του κοινωνικού τιμολογίου και θα χρειαστεί να κάνετε εκ νέου αίτηση